Rozpočet města Strakonice na rok 2016 – komentář Strakonické Veřejnosti k návrhu rozpočtu

Rozpočet města Strakonice na rok 2016 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 435.236.000,- Kč, výdaje pak ve výši 392.346.000,- Kč. Přebytek příjmů ve výši 42.890.000,- Kč bude použit na  splátky dlouhodobých úvěrů města.

 

Rozpočtové příjmy – celkem 435.236.000 Kč

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 291.210.000 Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 82.095.000 Kč, přijatými transfery ze státního rozpočtu, dotací apod. ve výši 58.931.000 Kč a kapitálovými příjmy, které jsou plánovány ve výši 3.000.000 Kč. Oproti roku 2015 dochází k poklesu předpokládaných příjmů o 52.159.000 Kč z důvodu předpokládaného nižších přijatých transferů a dotací.

 

Rozhodující část daňových příjmů tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené obcím. Jedná se o sdílené daně, mezi které patří daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu FO z kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Sdílené daně jsou pro rok 2016 plánovány ve výši 223.500.000 Kč. Mezi svěřené daně patří především daň z nemovitostí, která je plánována ve výši 16.500.000 Kč a byla stanovena s ohledem na její výši v roce 2015. Daň z příjmu právnických osob za město, která je také daní svěřenou, se zobrazí jak na straně příjmů města, tak na straně výdajů města, takže celkový rozpočet města neovlivní.

penize_smag_2Další významnou složkou daňových příjmů jsou dále Správní poplatky v celkové výši 9.490.000 Kč.  Místní poplatky jsou nastaveny v návaznosti na jejich skutečně vybranou výši roku 2015 podle schválených obecně závazných vyhlášek města. Ostatní složky poplatků a odvodů byly odvozeny od skutečnosti v roce 2015. Celková předpokládaná výše místních poplatků je 21.720.000 Kč. U těchto poplatků šlo o meziroční snížení cca o 1.000.000 Kč. Přeloženo do srozumitelné řeči – tento milion zůstane strakonickým občanům v peněžence navíc oproti roku 2015.

Nedaňové příjmy jsou stanoveny s hledem na okolnosti, které byly při sestavování rozpočtu známé. Jejich výše je odvozena především od skutečnosti z předešlých let, dále na základě podepsaných smluv a dalších skutečností, které tyto příjmy ovlivňují. Jedná se především o příjmy z pronájmu vodohospodářského a jiného městského majetku, příjmy z pokut uložených správními orgány, příjmy za využívání a zneškodňování tříděného odpadu, příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor. V rozpočtu města nejsou zahrnuty dlouhodobé příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor, které byly předány k hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Strakonice, STARZ či MěKS.

Kapitálové příjmy jsou plánovány v celkové výši 3.000.000 Kč. Jejich skutečná výše závisí především na tom, jak výhodně se vedení města podaří uskutečnit zamýšlené prodeje vytipovaných nemovitostí (bytů, nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města).

Podstatnou část příjmů tvoří také přijaté transfery (dotace). Součástí navrženého rozpočtu jsou především smluvně zajištěné, popř. jinými rozpočty potvrzené transfery. Jedná se zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy ve výši 28.160.000 Kč, dále pak o dotace na realizace některých investic jako je Revitalizace sídliště Mír a Revitalizace Rennerových sadů.

V průběhu roku budou přicházet další transfery, které se budou postupně do rozpočtu zapojovat formou rozpočtových opatření.

 

Rozpočtové výdaje – celkem 392.346.000 Kč

Výdaje města Strakonice, které jsou plánovány na rok 2016, jsou rozděleny na dvě velké skupiny. Běžné výdaje jsou plánovány ve výši 313.324.000 Kč, kapitálové výdaje pak ve výši  79.022.000 Kč.

 

Běžné výdaje jsou naplánovány s ohledem na skutečné výdaje roku 2015. Oproti rozpočtu na rok 2015 pak dochází ke zvýšení plánované výše o cca 3,2 mil. Kč. Nárůst je způsoben zejména navýšením dotace na provoz MHD o 0,6 mil. Kč, navýšením příspěvku pro STARZ o 2 mil. Kč, příspěvku pro MěÚSS o 0,8 mil. Kč. Navýšen byl příspěvek pro odbor rozvoje o 0,7 mil. Kč a odbor životního prostředí o 1,9 mil. Kč.

V roce 2016 bude poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Základních a Mateřských škol ve výši 27.030.000 Kč, příspěvek MÚSS ve výši 9.800.000 Kč, MěKS ve výši 14.125.000 Kč (snížení o 0,875 mil. Kč oproti roku 2015). K  snížení neinvestičního příspěvku došlo také u příspěvkové organizace Technické služby města Strakonice. Příspěvek je navržen ve výši 43.600.000 Kč, což je o 4,4 mil. Kč méně než ve schváleném rozpočtu na rok 2015. Kromě každoročních běžných výdajů na místní správu, výdajů na provoz organizačních složek a příspěvkových organizací, jsou v rozpočtu plánovány také výdaje na provoz tělovýchovných a rekreačních zařízení (STARZ) ve výši 20.000.000 Kč.

Jelikož postupně dochází na MÚ k optimalizaci výkonu státní správy, došlo také pro rok 2016 k snížení objemu mzdových prostředků a zákonných odvodů o cca 2,0 mil. Kč oproti roku 2015.

V oblasti výdajů na údržbu majetku došlo k stabilizování plánovaných výdajů na úrovni roku 2015.

V oblasti veřejné finanční podpory jsou každoročně plánovány příspěvky na činnost mládeží a sportovních oddílů. Z důvodu nastavení reálných cen za pronájem tělovýchovných zařízení v majetku města v průběhu roku 2015 došlo k poklesu příspěvku na úhradu tohoto nájemného sportovním oddílům z loňských 9,3 mil. Kč na letošních 5,0 mil. Kč. Domácí sportovci tak platí za tělocvičny a sportoviště výrazně méně než v minulosti. Zároveň se odstranila nelogičnost cen pronájmů, kdy domácí oddíly platili za pronájem mnohem více než sportovní oddíly z cizích měst.

Příspěvky na samotnou sportovní činnost byly navýšeny více než trojnásobně na 1,0 mil. Kč.

Příspěvky na podporu kultury byly navýšeny o 0,2 mil. Kč na celkem 0,5 mil. Kč v roce 2016.

Nedílnou součástí běžných výdajů rozpočtu jsou platby úroků z přijatých úvěrů a půjček v celkové výši 5,0 mil. Kč.

Výdaje na provoz Městské policie byly zachovány na úrovni roku 2015.

Kapitálové výdaje města Strakonice souvisí s novými i již rozpracovanými investičními akcemi města Strakonice a dosahují výše 79.022.000 Kč. Největší podíl kapitálových výdajů tvoří náklady na Kanalizační sběrač sídliště Máj ve výši 20.000.000 Kč a pak podíl města ve výši 16.000.000 Kč na stavbu obchvatu, tzv. Severního půloblouku. V této oblasti výdajů jsou dále zahrnuty výdaje na koupi objektu bývalé přádelny Na Dubovci ve výši 10,0 mil. Kč, Cyklostezka Kaufland – Dražejov ve výši 5,5 mil. Kč, a některé další investiční akce, především na vodohospodářském majetku.

 

Financování –  celkem  – 42.890.000 Kč

V oblasti financování bude v roce 2016 nutné pokrýt splátky dlouhodobých půjčených prostředků – úvěrů a půjček města ve výši 42.890.000 Kč. K tomuto krytí splátek bude použit plánovaný přebytek rozpočtu na rok 2016 ( rozdíl příjmů a výdajů ve výši 42.890.000- Kč ).

Jedná se o splátky úvěrů na nákup Měšťanského pivovaru ve výši 3.300.000,- Kč, splátku půjčky na pořízení ZŠ Povážská ve výši 21.053.000 Kč, splátku půjčky na rekonstrukci Úpravny vody v Hajské ve výši 2.082.000 Kč,  dále splátky úvěru na rekonstrukci ČOV ve výši 2.255.000 Kč. Splátky za přijatý směnečný program bude nutné uhradit v roce 2015 celkem 14.200.000 Kč.

 

Současná radnice při sestavování rozpočtu dbala především na hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků tak, aby tyto vynaložené prostředky přinesly maximální užitek svým spoluobčanům.

 

Pro www.estrakonice.cz zpracoval Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost)

 

Zaujal Vás tento článek? Zapojte se do diskuze!
Pravidla komentářů:
1) diskutující se podepíše svým celým jménem,
2) je zakázáno kohokoliv urážet a vulgárně napadat,
3) nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek znamená smazání komentáře.

Autor: Rudolf Oberfalcer

1 226 views
Líbil se vám tento článek?

1 komentář

  1. Kamil Kůta (9. Leden 2016 v 3:40)

    Další hanobení radnice? Co Seniore?

Nechcete pejska k adopci?