Reakce Františka Christelbauera na článek Strakonická televize ve světle důkazů a faktů

Až dnes jsem se dostal ke slíbené odpovědi na článek pana Janského Strakonická televize ve světle důkazů a faktů  ze dne 22.12.2015.  Reakci jsem pojal netradičně, protože na každou větu pana Janského může následovat samostatný článek, takže reaguji operativně přímo v článku pana Janského červeným písmem. Pan Janský píše černě, já kvůli kontrastu červeně a v jeho článku nebylo nic ubráno ani změněno.

Píše se listopad roku 2014 a ve Strakonicích se řízení města ujímá nová politická reprezentace. Slibovány jsou především finanční úspory, mimo jiné i ve Strakonické televizi. Její provoz prý byl zbytečně drahý, proto jí nové vedení v rozpočtu na rok 2015 přidělilo pouze zhruba pětinu z roku uplynulého, tedy 400 000 Kč. (Nepravda viz dále) Nové vedení se starostou Břetislavem Hrdličkou (SV) v čele bylo mnohými občany za tento krok oslavováno. Nyní se píše prosinec roku 2015. Městské kulturní středisko (MěKS), pod které televize spadá, zahalila informační mlha. Málokdo dnes ví, co se vlastně za zdmi této městské organizace děje. (Nepravda viz dále)

 

Obsah článku:

 1. Je nejasné, co se vlastně za zdmi MěKS skutečně děje. Opak je pravda. Co se děje v MěKS i ve Strakonické televizi je prezentováno ředitelem a jednatelem každý měsíc na poradách vedení společně s ostatními řediteli zřizovaných organizací a vedoucími odborů. Navíc jsou průběžně informování členové rady (vrcholový orgán MěKS i STTV).
 2. Nové vedení města slibovalo provoz televize za částku 400 000 Kč, slib ale nesplnilo. Před odsouhlasením rozpočtu na rok 2015 byli vyzýváni panem místostarostou Jungvirtem tehdejší ředitelka Dresslerová a šéfredaktor Malota k úsporám v STTV s nabídkou 1 milionu korun na provoz STTV, což je obvyklá částka na provoz u obdobných regionálních televizí stejného rozsahu. Bohužel oba tvrdili, že za méně než 2 miliony televizi nelze provozovat. Takže se přistoupilo pouze k částce 400 tisíc na vypořádání se zaměstnanci pracujícími pro STTV pod Měksem (odstupné atd.).
 3. Šéfredaktor televize Mgr. Malota, vystudovaný žurnalista, musel z funkce odejít. V rámci reorganizace vynucené protiprávním stavem dostali výpověď všichni, kdo pracovali pro STTV v MěKS. Zároveň jim bylo nabídnuto místo ve Strakonické televizi s.r.o. k práci v malém týmu. Nikdo nepřijal.
 4. Ředitel MěKS Christelbauer se nehlásí k zodpovědnosti za obsah zpravodajství televize. Opak je pravdou jsem jediný kdo nese zodpovědnost za vše ve Strakonické televizi.
 5. Není zřejmé, kdo je šéfredaktorem Strakonické televize. Šéfredaktorem je pan Mgr. Pučelík.
 6. Rozpočet Strakonické televize je navyšován a dochází k podivným převodům peněz. Žádné podivné převody neprobíhají. Vše bylo dopředu konzultováno pod dozorem právničky města, a provedeno ve spolupráci s finančním a majetkovým odborem.
 7. Starosta Břetislav Hrdlička se pokusil schválit bod zastupitelstva za použití nepravdy. Před každým bodem probíhá široká diskuse nevím co má autor na myslí.
 8. Došlo k převedení provozu Strakonické televize pod s.r.o. bez vědomí rady a zastupitelstva. Nic se nepřevádělo. Řešil se jen protiprávní stav odhalený několika veřejnoprávními kontrolami. S výsledky těchto kontrol byla seznámena bývalá ředitelka Dresslerová, starosta Vondrys i bývalá rada města Proč nekonali? Protože jim tento stav náramně vyhovoval. O mých krocích byla nová rada informována a o problematice věděla. Zastupitelstvo tyto interní problémy nemá kompetenci řešit.

Zůstaňme ale zatím jen u Strakonické televize. Její bývalý šéfredaktor Mgr. Robert Malota, vystudovaný žurnalista (Univerzita Karlova v Praze), byl novým vedením pomlouván a nakonec musel ze své funkce z důvodu reorganizace odejít. Nebyl pomlouván a odešel jako ostatní. Je třeba zároveň zmínit, že všichni dostali nabídku pracovat v malém týmu už jako zaměstnanci Strakonické televize s.r.o. Bohužel všichni odmítli. Kdo zastává funkci šéfredaktora nyní, to zřejmé není. Je Mgr. Pučelík. Podle ředitele Christelbauera měl v televizi zůstat jenom střihač a kameraman. Ne! pracovníci, kteří zvládnout reportáž napsat, natočit, sestříhat. Úplně běžná praxe i u  veřejnoprávních či komerčních televizí. Vlády nad Strakonickou televizí se ujal ředitel MěKS František Christelbauer (SV). Ten ale zcela nepochopitelně veřejně odmítl zodpovědnost za programovou náplň televizního vysílání, ač byl jmenován ředitelem MěKS, pod který televize spadá. Nespadá, je to samostatná organizace. Konkrétně na dotaz zastupitele Josefa Eignera (ČSSD) „Kdo zodpovídá za programovou náplň Strakonické televize“ ředitel Christelbauer na 3. zastupitelstvu města dne 18. 2. 2015 odpověděl: „Jo, osvětlím vám zcela jednoduše. Do vysílání zásadně nezasahuju, momentálně celý vysílání, programovou skladbu má pan redaktor Pučelík.“ Ne, je to vytrženo z kontextu, odpověď se vázala k údajnému politickému ovlivňování ve Strakonické televizi.

Zarážející je, že ředitel, nemající ani maturitu, provádí v televizi skutečnou revoluci a přitom odmítá za ni veřejně převzít odpovědnost. Na několika zastupitelstvech jsem veřejně deklaroval , že zodpovídám pouze já. Lze dohledat ve zvukových záznamech. Strakonice se stávají v televizní branži kuriozitou, protože ze zákona je za obsah vysílání zodpovědný šéfredaktor, tedy profese, kterou ředitel Christelbauer ve Strakonické televizi zrušil. Podle jeho koncepce neměla mít televize dokonce ani jednoho redaktora, pouze kameramana a střihače v jedné osobě, technického pracovníka a moderátora! Od 1. 1.2015 začal totiž v MěKS platit nový organizační řád podepsaný ředitelem Christelbauerem, který sice na jeho str. 3 zmiňuje pozici šéfredaktora, ovšem ve struktuře MěKS na rok 2015 s uvedenou funkcí vůbec nepočítá. Jedná se o jednu z mnoha ukázek, jak si počíná ve své funkci ředitel, který svěřenému oboru nerozumí. Jak se osud televize vyvíjel dál, dokumentují konkrétní čísla. Ano! Byli jsme doposud v celé republice obrovskou kuriozitou a pro smích všem okolním regionálním televizím, kdy řídil celou televizi šéfredaktor se starostou bez jakékoliv zodpovědnosti.  Prosím! Alespoň vy sám pane Janský si nastudujte zákon 231/2001 sb. kde se jasně vysvětluje, kdo má zodpovědnost. V našem případě za vše od A-Z  včetně redakční zodpovědnosti zodpovědný provozovatel – právnická osoba čili u nás za s.r.o.  jednatel František Christelbauer. Kdy vám konečně dojde, že jste jen manipulován a praví tvůrci tohoto článku nemají odvahu jít s vlastní kůží na trh. Navíc se k tomu hrdě hlásíte a děláte mylné závěry!

Ředitel MěKS František Christelbauer se ujal moci a se svými kolegy ze Strakonické Veřejnosti začal rozpočet televize opět potichu navyšovat. Proč ne, hezké řeči o úsporách už nebyly zapotřebí, šéfredaktora Malotu se jim již podařilo zlikvidovat. (vysvětleno výše) K úsporám tedy nebyl nadále důvod. Slova, že na provoz televize stačí 400 000 Kč, měla být zapomenuta. (vysvětleno výše) Ostatně zmíněná částka stejně sloužila jenom na oklamání veřejnosti při ujímání se moci. Na 5. zastupitelstvu města 13. 5. 2015 ředitel Christelbauer již prohlásil, že na chod televize potřebuje 1 mil. Kč. Ano, tato částka byla nabídnuta také panu Malotovi na provoz Strakonické televize, kterou odmítl. Skutečnost kolem televize je ovšem ještě mnohem horší. Nyní se sice ředitel MěKS chlubí, kolik za poslední rok ušetřil, díky informačnímu embargu ze strany nového vedení to ovšem není možné ověřit. Jaké embargo?! Byl jste vy sám za mnou se zeptat na informace vedoucí k tomuto článku? Nebo máte jen hrůzu z toho, jak to chodilo v STTV a v MěKS dříve a co byste musel napsat? Ředitel Christelbauer také nikdy veřejnosti či zastupitelstvu nepředložil žádnou písemnou koncepci své organizace. Koncepci jsem představil jak radě města, tak třeba na veřejné tiskové konferenci pro novináře. Kde jste byl? Jeho slova o úsporách zrovna nepodporují ani podivné přesuny finančních prostředků. Jaké o čem to mluvíte? Důvěru nakonec nebudí ani rozpočet MěKS na rok 2016, který byl na rozdíl od let minulých přijat pouze v obecné rovině, bez rozpisu na detailní výdajové položky. To, že je ročně rozpočet MěKS nižší o cca 4 miliony proti letům minulým je jen malý a opomenutelný detail. Za tyto úspory ve čtyřletém volebním období bych zrekonstruoval kulturní dům. Proč tak nečinili moji předchůdci?

Další datum 22. 5. 2015 je velmi důležité. Ředitel Christelbauer s novým vedením radnice toho dne smlouvou vyvádí provoz televize do společnosti Strakonická televize, s.r.o. Strakonická televize, s.r.o. již dávno existovala a po třech po sobě jdoucích kontrolách, které nabádali ke krokům, které jsem provedl až já jsem nic nevyváděl, naopak  řešil protiprávní stav. Proč tyto kroky neudělali moji předchůdci, i když jim toto bylo ukládáno? Chcete to opravdu vědět? Protože jim tento stav náramně vyhovoval. Uvedená firma fungovala v době minulé pouze jako vlastník televizní licence. Trochu komplikovanější způsob držení licence byl dán tehdy platným zákonem, její existenci si vynutily tehdejší předpisy. Ano tehdy?! Ale minimálně tři roky nazpátek již s.r.o.  nepostupovalo dle zákona a neznalost neomlouvá. Vždyť všechny finanční toky šly přes příspěvkovou organizaci MěKS. Proč? Protože to některým náramně vyhovovalo. Město do firmy ale nevkládalo žádné peníze, kromě potřebného poplatku za licenci. Ale vkládalo například za vedení účetnictví. Nové vedení učinilo krok, kterým se tak nad televizí ztrácí možnost spolehlivé kontroly. Naopak! Nyní je vše rozkryto! Nyní již nefakturují externí firmy Měksu práce pro televizi v řádech statisíců, které byly ve třech veřejnoprávních kontrolách kritizovány a nabádány k přerušení účtování externími firmami. Ale s mizivým výsledkem. Proč? Protože to některým náramně vyhovovalo. Jde o samostatný komerční subjekt a na ten nemohou příliš dohlížet ani zastupitelé města. Ale mohou a také dohlížejí prostřednictvím rady města! V komerčním subjektu je přeci město Strakonice jediným majitelem. Televizi nové vedení nadělilo na cestu finance ve výši 1 625 000 Kč, což má být cena za tvorbu vysílání od 22.5.2015 do 16.11.2016. Přepočteme-li tuto částku zvlášť na každý rok, za červen až prosinec 2015 město zaplatí za fungování televize 750 000 Kč. Provoz od ledna do května 2015 zajišťovaný MěKS již přitom měl stát podle původního schváleného rozpočtu 166 667 Kč. Za leden až květen 2015 to dělá 33 333 Kč měsíčně. Od června do prosince 2015, po převodu na firmu s.r.o., již částka stoupla na 107 143 Kč měsíčně. Částky jsou zaokrouhlené.

 

Pokud se do následujících čísel trochu zamotáte a neporozumíte jim, není třeba se divit. Jde pravděpodobně o záměr nového vedení radnice a MěKS. Přijít s nesrozumitelným propletencem částek a s jejich nepochopitelnými převody, aby bylo takřka nemožné financím porozumět.

Zde bych stručně vysvětlil to, co tu pan Janský záměrně složitě konstruuje.

sttvRada města rozhodla 20.11.2014 o přerušení práce reportérů (hlavně těch externích za statisíce) a vedení města vyvolalo jednání ohledně zlevnění provozu STTV s prioritou nevyužívat externích firem. Vedení bylo ujištěno ze strany p. Maloty a p. Dresslerové, že ke zlevnění nemůže dojít a hlavně se STTV neobejde bez práce externích firem. Proč? Protože to některým náramně vyhovovalo.

Toto jednání vlastně vyvolalo uvažování o celkovém zrušení Strakonické televize s.r.o,  která je držitelem licence a částka 400 000,-  sloužila k vypořádání vztahů se zaměstnanci MěKS, kteří pro tento komerční subjekt protiprávně zdarma pracovali a byli placeni z příspěvku MěKS. Ale to jsem ještě nebyl jednatelem této společnosti. Jednatelem jsem se papírově stal až 27.11.2014. Dne 15.12. 2014 byla zrušena funkce šéfredaktora a od 1.1.2015 začala běžet výpověď panu Mgr. Malotovi. Fakticky od tohoto data jsem se mohl začít probírat propracovaně složitým systémem prošpikovaným různými hadičkami. Po několika návštěvách a nabídkách sousedních regionální televizí jsem zjistil, že poloviční částka na provozování Strakonické televize v minimálně stejném rozsahu je reálná. Čili v tomto případě snížení ze dvou milionů na milion jeden. Úspora 50% za jeden rok. Televizi provozujeme již desátým rokem. To jen pro případný výpočet pana Janského možných neprovedených úspor. Kroky k řešení protiprávní situace jsem tedy začal činit na jaře roku 2015. První krokem byl přesun finančních prostředků ve výši 750 000,-  k 1. 4. 2015 z rozpočtu MěKS zpět do rozpočtu odboru ŠCR na zajištění provozu Strakonické televize s.r.o. Něco tak nepochopitelného pro pana Janského je to, že jsem nepožádal o mimořádné rozpočtové opatření z rozpočtu města, ale vrátil jsem si peníze pro STTV ze svého  rozpočtu MěKS. Následně byla konečně po letech sepsána smlouva mezi objednavatelem městem Strakonice a zhotovitelem Strakonická televize s.r.o. Ještě poslední co pana Janského trápí je, kde jsem vzal peníze v období od 1.4-21.5. Ano tento stav jsme museli přežít ze zůstatku na účtu Strakonické televize s.r.o.

Nyní stručně k číslům:

Rok 2015 celkový rozpočet 1 150 000,-

400 000,- vyrovnání se zaměstnanci MěKS a náprava protiprávního stavu. Zároveň tato částka pokryla ještě práci ve výpovědních lhůtách v prvním kvartálu.

750 000,- částka  za ¾ roku na provoz STTV již v novém modelu malého efektivního týmu.

Rok 2016 celkový rozpočet 875 000,-

Licence Strakonické televizi s.r.o. končí 16. 11. 2016, takže je to poměrná část z jednoho milionu korun.

Místo slibovaných 400 000 Kč, schválených rozpočtem, bude tedy provoz televize stát město za rok 2015 166 667 + 750 000 Kč, tj. celkem 916 667 Kč. Zde je třeba připomenout, že přes odpor opozice byl rozpočet televize na rok 2015 navýšen 5. zastupitelstvem města o 750 000 Kč (částka odpovídá našemu výpočtu). Když k navýšené částce 750 000 Kč připočteme původních 400 000 Kč, dostaneme částku 1 150 000 Kč. Otázkou zůstává, proč televize potřebuje na rok 2015 tolik přes milion Kč, když podle výše uvedeného výpočtu by měla potřebovat 916 667 Kč (jde o poměrnou část za leden až květen z celého roku 2015 podle původního schváleného rozpočtu a o část za červen až prosinec za rok 2015 podle uzavřené smlouvy – viz článek IV, bod 3 a 4). Z rozdílu částky 1 150 000 Kč mínus vypočítaná částka na rok 2015 ve výši 916 667 Kč nám vyjde suma 233 333 Kč. Ta je tak ještě dalším zvýšením rozpočtu na provoz televize v roce 2015. Na co má být uvedených 233 333 Kč použito, dohledat nelze.

Pro uvedené výpočty by šla rovněž použít celková částka 1 625 000 Kč děleno počtem nasmlouvaných měsíců za rok 2015 a 2016 dohromady. Ani tak ale nedojdeme ke zjištění, za co a za jaké období vlastně město bude platit jednotlivé dílčí platby. Není to vlastně podvod na voliče, kteří byli ujišťováni, že provoz televize bude stát ročně pouze 400 000 Kč? V roce 2016 pak bude město podle uzavřené smlouvy platit v období od 1. 1. 2016 do 16. 11. 2016 za televizi částku 875 000 Kč – viz článek IV, bod 5. Zdánlivě složité propočty jsou ve skutečnosti jednoduchou matematikou dokumentující podvod na voliče.

Ještě je zapotřebí pro úplnost uvést drobnou informaci o posledně uvedené částce na rok 2016. Zastupitelstvo města Strakonice v prosinci 2015 schválilo Strakonické televizi na rok 2016 rozpočet ve výši 875 000 Kč. Částka 875 000 Kč tedy přesně do koruny odpovídá sumě z předmětné smlouvy na rok 2016, proto i zde použité výpočty pro rok 2015 jsou evidentně správné. Pro přehlednost ještě jednou shrnutí. V roce 2015 Strakonická televize „doložila potřebu“ 916 667 Kč, dostala ovšem 1 150 000 Kč. Výdaje za rok 2015 ani za rok 2016 neodpovídají slibovaným 400 000 Kč a v roce 2015 rozpočet nesedí ani matematicky. Zůstává rovněž záhadou, kdo a jak platil tvorbu Strakonické televize v době od 1. 4. 2015 do 21. 5. 2015. To již by ovšem byla otázka spíše pro finanční úřad.

Ředitel Christelbauer na 5. zastupitelstvu prohlásil, že vlastně nejde o navýšení rozpočtu televize o 750 000 Kč, protože má jít podle něho o finance již televizi přidělené. Mají být prý pouze přesunuté z MěKS na město, aby město mohlo platit za televizi faktury společnosti s ručením omezeným. Ředitel Christelbauer řekl doslova toto: „Je to prostě stejně z tý samý částky, který Městský kulturní středisko dostalo na celoroční provoz“. Počty ředitele Christelbauera jsou ovšem podivné, protože schválený rozpočet města pro televizi na rok 2015 byl 400 000 Kč a ne 750 000 Kč. Nemůže jít proto o finance „již televizi přidělené“.

Světlo do financování nevnesl na uvedeném zastupitelstvu ani starosta Břetislav Hrdlička. Ten prohlásil, že do rozpočtu vrácených 750 000 Kč bude využito na školství a cestovní ruch, takže to prý není „nic proti ničemu“. Zastupitelům dále podsouval, že jde jen o vrácení peněz do rozpočtu města z MěKS, a co se s nimi stane v budoucnu, to prý bude předmětem dalšího jednání. Prohlášení starosty je nehorázná nepravda, protože v usnesení 5. zastupitelstva města je jasně uvedeno, že provoz televize bude hrazen místo z MěKS přímo městem Strakonice a že jde o „Přesun finančních prostředků z příspěvku na provoz příspěvkové organizace MěKS Strakonice do rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na zajištění provozu Strakonické televize, s. r.o.“. Pokud by měl starosta Hrdlička pravdu, že přesun financí není pro zajištění plateb za televizi, z čeho by potom město provoz televize hradilo? Starosta Hrdlička se každopádně nepravdou snažil docílit schválení přesunu peněz, aby záměr nového vedení vůbec prošel. Důkazem je hlasový záznam z 5. zastupitelstva města.

Čtenář nechť promine, problematika je ještě komplikovanější. Ředitel Christelbauer na 5. zastupitelstvu prohlásil: „Čtyřista tisíc z rozpočtu města byla pouze ta částka, aby napravila ty negativní věci, který tady zbyly po bejvalým vedením… Na provoz Strakonické televize z rozpočtu vyčleníme jeden milion, ovšem z rozpočtu, který už Městské kulturní středisko obdrželo. Čili ne nic navíc.“ Zastupitelé města ovšem v rozpočtu nikdy na provoz televize v roce 2015 nevyčlenili jeden milion Kč! Jde jenom o další doloženou nepravdu.

Když na zastupitelstvu hrozilo, že bod o přesunu peněz nebude schválen, ředitel Christelbauer vystoupil s dalším naprosto šokujícím tvrzením. Dokonce tím potopil i výroky starosty Hrdličky, když doslova řekl: „Jinak vlastně ano, těhle těch 750 000 musíme schválit, dát prostě zpátky na odbor školství, aby relativně ta televize mohla začít fungovat a tydle ten rozpočet, tydle ty peníze jsou do konce roku 2015.“ Ředitel Christelbauer ještě konstatoval, že příští rok může zastupitelstvo televizi zrušit, pokud se tak rozhodne. To byl ovšem pouze jeho úhybný manévr, protože 22. 5. 2015 byla uzavřena smlouva o provozu televize do 16. 11. 2016 se závazkem finančního plnění ze strany města. Dosud nevyřešenou záhadou hlavně zůstává, jak ředitel Christelbauer nakonec naložil s částkou 400 000 Kč na údajné krytí negativních věcí po bývalém vedení! Tato částka byla přece schválena na provoz televize a ne na napravování záhadných negativních věcí. Veřejnost se zastupitelstvem by měli trvat na doložení plateb za „negativní věci“ do poslední koruny.

 

Ředitel Christelbauer tvrdí, že původně schválených 400 000 Kč musel v roce 2015 použít na finanční krytí „negativních věcí“ po bývalém vedení. Kdybychom mu uvěřili, tak přece v roce 2016 již snad žádné údajné „negativní věci“ po předchozím vedení platit nemusí. Tak proč má schválený rozpočet na rok 2016 ve výši 875 000 Kč, když nové vedení tak zarputile tvrdilo, že na vysílání stačí již zmíněných 400 000 Kč? Jednou z odpovědí může být konstatování, že nové vedení má celkem nerušený mandát do roku 2018, koaliční partneři je podrží asi za každé situace, tak proč plnit své sliby?

Televize převedená do společnosti s ručením omezeným dostane ještě do výpůjčky zdarma veškerou techniku MěKS, včetně osobního automobilu v hodnotě přes milion Kč (rada města 19/015). Nájemné za kanceláře bude mít firma za 0 Kč a za služby zaplatí měsíčně pouze velmi symbolické paušální částky. Za vytápění půjde o 300 Kč, za elektřinu 300 Kč a za WC + úklid 200 Kč (rada města 22/2015). Jedná se skutečně o správu majetku s péčí řádného hospodáře? Není to přitom první pochybné vyvedení činnosti z MěKS. Celková částka kterou STTV platí měsíčně je 800,- měsíčně a proti předchozí nule je to příjemná změna pro město. Podobně již nový ředitel zrušil ve své organizaci vedení ekonomiky a účetnictví, které převedl na externí firmu. Ano, k našim dvěma účetním jsme si ještě platili paušálně služby daňového poradce pana Ing. Hajduška, další školení specializovaných firem na příspěvkové organizace, které za nás stejně navíc podávali daňové přiznání firma ADU CZ s.r.o. Po řádném výběrovém řízení, které vyhrála právě tato specializovaná firma, která už u nás působila ještě před mým nástupem, tato změna přinesla úsporu cca 1 milionu korun ročně, ovšem stála mne hodně kritiky, že si počínám jak slon v porcelánu (svedeno na taneční, atd.) ale podstatou i když nepublikovanou bylo toto rozhodnutí.

Jedním ze sporných bodů ze smlouvy o vyvedení provozu Strakonické televize z MěKS na obchodní společnost s.r.o. je bod číslo 7 v článku VIII. Ten doslova zní: „Smluvní strany se dohodly pro případ právního nástupnictví, že jejich právní nástupci jsou vázáni touto smlouvou ve stejném rozsahu.“ Z praktického hlediska asi těžko někdy dojde ke změně objednatele, tedy města Strakonice, jako jedné ze smluvních stran. Nechystá si ale někdo půdu ze strany Strakonické televize, s.r.o., zastoupené Františkem Christelbauerem, ke konečnému vytunelování televize a k jejímu úplnému převzetí bez jakékoliv kontroly městem Strakonice? Co k tomu dodat? Jako vy bohužel nepřemýšlím ani nekonám.

Otázkou rovněž zůstává, zda byla televize převedena pod společnost s ručením omezeným v souladu se zákonem. Ředitel Christelbauer na 5. zastupitelstvu 13. 5. 2015 sám přiznal, že k převedení televize došlo již 1. 4. 2015. Stalo se tak bez souhlasu rady či zastupitelstva a na to neměl právo. Potřebné právní kroky nové vedení učinilo až 22. 5. 2015 na 19. jednání rady. Zajímavé přitom je, že schválení smlouvy se nezúčastnil starosta Hrdlička ani radní Oberfalcer. Starosta Hrdlička nakonec ani tak pro město zásadní smlouvu sám nepodepsal. Nešlo náhodou o strach z budoucích právních důsledků? Provoz televize byl tedy od 1. 4. 2015 do 21. 5. 2015 pravděpodobně nezákonný, když její činnost byla převedena bez vědomí rady a zastupitelstva města pod společnost s ručením omezeným. Velkou neznámou hlavně je, kdo platil provoz televize v uvedeném období, než byla změna odsouhlasena radou města. Vzniklou situací by se jistě mělo zabývat minimálně zastupitelstvo města Strakonice. Tuto formulaci už jsem několikrát slyšel z úst zastupitele Vondryse,  je naprosto mylná a vysvětluji ji výše.

Na závěr je třeba uvést, že většina podkladů k tomuto článku byla převzata z oficiálních stránek města Strakonice. Většinu podkladů, myšlenek, frází, konstrukcí, a lživých tvrzení máte od bývalého vedení města a STTV. Za poslech stojí například zvukový záznam z 5. zastupitelstva města. První od 34. minuty a druhý od 4. hodiny. Sami pochopíte, proč ani mnozí zastupitelé nechápali. V dalších dílech našeho seriálu budeme problematiku Strakonické televize dále rozplétat. Opět za použití důkazů a faktů. Pokud je tento článek ve světle domněnek a lží dokonce na pokračování, je mi vás pane Janský upřímně líto, protože vaši chlebodárci z řad bývalého vedení si neuvědomují, jakou jim děláte medvědí službu. Sám bych na tyto články neměl čas a takhle se alespoň veřejnost dozví pravdu.

 

Zaujal Vás tento článek? Zapojte se do diskuze!
Pravidla komentářů:
1) diskutující se podepíše svým celým jménem,
2) je zakázáno kohokoliv urážet a vulgárně napadat,
3) nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek znamená smazání komentáře.

Autor: František Christelbauer

1 502 views
Líbil se vám tento článek?

2 komentářů

 1. Josef Zoch (17. ledna 2016 v 7:14)

  Příběhy lží a nenávistí v podání údajných faktů a důkazů
  Stalo se již zjevným „foklorem“ poslední doby, že někteří bývalí představitelé města, kteří se stále nemohou vyrovnat s tím, že po 16 letech opustili radnici, začali na svých stránkách zveřejňovat vyprávění o tom, jak jejich nástupci dělají všechno špatně. Byť se pod těmito články nepodepisují, není těžké dovodit, kdo za nimi stojí a z jaké dílny vycházejí. Hrdě se tam uvádí, že jsou psány metodou investigativní žurnalistiky. Co investigace představuje ?
  Investigace (z angl. investigation, zkoumání, vyšetřování, lat. vestigium, stopa) znamená v češtině důkladné, soustavné zkoumání, vyhledávání a sbírání informací ve smyslu „materiální “ pravdy. Používá se hlavně u policie pod pojmem „vyšetřování“ a v činnosti vědce pod slovem „zkoumání“. V investigativní novinářství označuje činnost novináře, který vyhledává a shromažďuje informace. Ale platí, že sama činnost investigativního novináře by se měla řídit požadavky novinářské etiky, zejména požadavkem nezveřejňovat neověřené údaje, nepřekrucovat skutečnosti a respektovat lidskou důstojnost.
  Pokud chce pan Vondrys (u kterého se lze domnívat, že bezpochyby stojí v pozadí i tohoto článku) tvrdit, že článek je psán metodou investigativní žurnalistiky, což znamená pravdivě shromáždit fakta a skutečnosti, tak potom bylo základní povinností dát před zveřejněním článku prostor i p. Christelbauerovi (což se nestalo a myslím si že záměrně) a teprve poté jej zveřejnit i s názorem druhé strany.
  Vážení, nepřísluší mi soudit hodnotit na čí straně je pravda. To posuďte sami porovnáním tvrzeného ( zjevně z dílny „pana Vondryse“) s podaným vysvětlením panem Christelbauerem, zda v článku byly shromážděny data a názory obou stran ve smyslu investigace a obrázek si udělejte sami. Protože k situaci ve STTV je řada dalších skutečností a faktů (které zde zatím nebyly zveřejněny, možná se tak stane v části 2), které ale ukazují na zjevnou snahu p. Vondryse pošpinit nepodloženě p. Christelbauera, tak mi nezbývá, než vnímat článek pod názvem Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 1. část tak, že byl podán a zveřejněn v převážné míře ve světle domněnek, polopravd a lží, navíc zcela evidentně osobou zatrpklou. Navíc ho lze vnímat i tak, že byl podán v rozporu se zásadami investigativní žurnalistiky a v rozporu s etickým kodexem novináře, vydaného Syndikátem českých novinářů. Za zásadní povšimnutí stojí i fakt, že toto podané vysvětlení již pan Vondrys jaksi „opomněl“ zveřejnit na svých vebových stránkách (byť články ve světle domněnek, polopravd a lží bezprostředně zveřejňuje) . Ale asi se mu názor druhé strany a zveřejnění pravdy nehodí do jeho „not“ . Nicméně otázka na pana Vondryse zní. Zveřejníte konečně odpověď pana Christelbauera na Vašich stránkách Jihočechů 2012??
  J. Zoch

  • Jaroslav Walter (18. ledna 2016 v 7:03)

   Tenhleten pan Zoch, ten je nejvíc:-D:-D

Nechcete pejska k adopci?